Regulamin sklepu internetowego

§ 1

 • Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, znajdującego się pod adresem wwwsw-projekt.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez Sklep Internetowy , zwany dalej „Sklepem”.
 • Sklep dostępny pod adresem internetowym wwwsw-projekt.pl prowadzony jest przez Sebastiana Wierzchanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SW – Projekt Sebastian Wierzchanowski, NIP: 7342875768, REGON: 121385510 pod adresem ul. Biała Niżna 343, 33-330 Grybów. Adres skrzynki internetowej: biuro@sw-projekt.pl, telefon kontaktowy: 692 450 996
 • Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Przez Klienta należy rozumieć podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupu produktów od Sklepu na zasadach umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.
 • Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Nabywcę ze Sklepem.

§ 2

 • Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. W opisie produktu podawana jest również cena netto tj. bez podatku VAT. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji zgodnie z postanowieniami poniższymi.
 • Zdjęcia produktów umieszczanych w Sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych produktach dostarczane są przez producentów tych produktów.
 • Informacja o cenie podawana w Sklepie ma charakter wiążący od momentu zatwierdzenia zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 10.
 • Produkty oferowane przez Sklep są produktami fabrycznie nowymi, po za tymi wyraźni oznaczonymi w opisie produktu jako używane bądź serwisowane.
 • Produkty znajdujące się w promocji są oznaczone w opisie produktu. Liczba produktów w promocji jest ograniczona, a realizacją zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie faktur w formie elektronicznej, co będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną przez zaznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu.

§ 3

 • Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie Konta, do którego klient uzyskuje dostęp po rejestracji za pomocą strony internetowej Sklepu.
 • W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko lub/i nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, a także adres korespondencyjny, adres dostawy, e-mail, nr telefonu oraz wybiera hasło.
 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, nie zawierających treści o charakterze bezprawnym.
 • Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 • Rejestracja jest nieodpłatna.
 • W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”/ „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 • Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep wysyła na adres e-mail Klienta informację o otrzymaniu złożonego zamówienia.
 • Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym, po tych dniach.
 • Jeżeli Sklep przyjmie zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji oraz informuje Klienta o kosztach dostawy.
 • Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sklep, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Klienta.

§ 4

 • Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu do chwili wysyłki produktu, bądź odbioru produktów siedzibie Sklepu, jeśli Sklep i Klient uzgodnili odbiór osobisty produktu.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu do 30 dni roboczych.
 • W szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.

§ 5

 • Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Sklepu w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sklep. W przypadku nie uiszczenia płatności w ww. terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§ 6

 • Sklep wysyła produkty wraz z fakturą na adres wskazany przez Klienta, chyba że Klient złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail .
 • Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem dostawy wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności przewoźnika jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a także dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, a następnie niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem.
 • Sklep nie jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób trzecich w tym np. dostawców.
 • Z chwilą wydania przez Sklep produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • W przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Klienta, Klient jest zobowiązany do:
  • pokrycia kosztów poniesionych przez Sklep w związku z wysyłką towaru ze Sklepu na adres wskazany przez Klienta i z powrotem,
  • zapłaty na rzecz Sklepu odszkodowania adekwatnego do poniesionych strat w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku. Niniejsze postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

 • Nowe produkty znajdujące się w Sklepie posiadają gwarancję producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.
 • Zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność SW-Projekt Sebastian Wierzchanowskiego z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 • SW-Projekt Sebastian Wierzchanowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu obciąża Klienta.

§ 8

 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu .
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu tj. SW-PROJEKT ul. Biała Niżna 343 , 33-330 Grybów ,mailowo pod adres biuro@sw-projekt.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

§ 9

 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla Sklepu.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest SW – Projekt Sebastian WIerzchanowski.
 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Niniejszy regulamin publikowany jest na stronie: www.

SW-Projekt

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zespół sw-projekt prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowanie plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi.

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 216 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma SW-Projekt Sebastian Wierzchanowski Ul. Biała Niżna 343, 33-330 Grybów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@sw-projekt.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów, na potrzeby działu sprzedaży i działu księgowości.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączeni podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów zawartych pomiędzy nami, a także przez okres w jakim mogą pojawić się ewentualne roszczenia wynikające z zapisów umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody
 7. Ma Pan/Pani prawo do winienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do wykonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania o konsekwencją nie podania jest brak możliwości wykonania dostawy lub wykonania usługi, zawarcia umowy.
 9. Wyrażenia zgody: Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych przez Administratora danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę może Pan/Pani cofnąć w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: biuro@sw-projekt.pl oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych, wobec którego cofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych.
 10. Wyrażam zgodę na wysyłanie przez firmę SW-Projekt pocztą tradycyjną na podany przeze mnie adres do korespondencji lub drogą mailową – dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu towarów.
 11. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, celem ustalenia kwestii związanych z realizację transakcji kupna-sprzedaży.
 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, PESEL) w związku ze świadczeniem usług przez SW-Projekt Sebastian Wierzchanowski.